Convener: 

Sh. Rajesh D. Shirsat, CC no. 767

Co-Conveners: 

  1. Sh. Ajay Yedle ,CC no. 926
  2. Sh. S.K. Bilaiya ,CC no. 395